Обучение бизнесу. Помощь предпринимателю
Главная » Пердложение вложений

Новый закон о вкладахНовый Закон о гарантировании вкладов сократит срок выплаты возмещения

26.09.2012 – 27.09.2012, № 61

ГЛАВНАЯ СТАТЬЯ

Компетентное мнение

Новый Закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц»

Мифы и реальность о Фонде гарантирования вкладов физических лиц

Обсуждение на форумах

Распространяется ли гарантия Фонда на вклады, сделанные до вступления в силу нового Закона?

Новий Закон про гарантування вкладів скоротить строк виплати відшкодування

22 вересня 2012 року вступив в силу Закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Новий Закон передбачив передачу частини повноважень Національного банку України (НБУ) щодо нагляду та контролю за фінансовим становищем українських банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд). У зв'язку із чим Фонд отримав дуже широкий об'єм повноважень по контролю за діяльністю банків та відшкодуванням заощаджень громадян. Зокрема, Закон чітко встановлює, що регулятивні повноваження Фонду, визначені цим Законом, поширюються на всі банки в Україні. Банки зобов'язані дотримуватися нормативно-правових актів Фонду та виконувати вимоги, встановлені Фондом у межах його повноважень ( ст. 30 Закону ).

Незважаючи на те, що банки скаржаться на новий Закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». а фінансові експерти критикують багато його положень, для вкладників він став набагато практичнішим та повинен підвищити довіру населення до банківської системи.

Новий Закон чіткіше та прозоріше регулює питання порядку гарантування та відшкодування вкладникам коштів із Фонду

На відміну від старого законодавства, яке дуже опосередковано регулювало та не повно захищало права вкладників, новий Закон чіткіше та прозоріше регулює питання порядку гарантування та відшкодування вкладникам коштів із Фонду.

Закон розширив поняття «вклад» та передбачив, що гарантії розповсюджуються не тільки на депозити, а й на кошти фізичних осіб, які знаходяться на їх розрахункових рахунках. що повинно бути позитивним сигналом для осіб, які отримують і зберігають свої кошти на зарплатних карткових рахунках.

Якщо вклади диверсифіковані по різним банкам, то максимальний розмір відшкодування вкладу становитиме 200 тис. грн. на кожний банк

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу тільки фізичним особам, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Правлінням НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку. На сьогоднішній день максимальна сума відшкодування складає 200 тис. грн. що встановлено рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 27 від 21.08.2012 «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами». У той же час, якщо вклади диверсифіковані по різним банкам, то максимальний розмір відшкодування вкладу становитиме 200 тис. грн. на кожний банк. Треба звернути увагу, що у разі розміщення вкладу фізичною особою – підприємцем Фонд такі вклади не відшкодовує .

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. На вимогу Фонду про відкликання банківської ліцензії НБУ повинен прийняти рішення протягом 5 днів. Таким чином, Закон встановив точний строк, коли вкладник неплатоспроможного банку набуває право на відшкодування за рахунок Фонду.

Тепер Фонд самостійно готує реєстр вкладників неплатоспроможного банку та суми, що підлягають відшкодуванню, а також публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам на офіційних та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет, що суттєво скоротить строк для виплати відшкодування

На відміну від попереднього законодавства, Фонд самостійно готує реєстр вкладників неплатоспроможного банку та суми, що підлягають відшкодуванню, а також публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам на офіційних та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет ( ст. 26 Закону ). Передання цих повноважень Фонду повинно скоротити час для виплати відшкодування. При цьому вкладники повинні самостійно відслідковувати інформацію щодо фінансового становища банку, де знаходяться їх заощадження, оскільки у випадку невключення його до реєстру такий вкладник зможе оскаржити дії Фонду.

Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти тільки у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі не пізніше семи днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Тоді як у попередньому законодавстві цей строк становив від 3-х до 6-ти місяців.

Крім того, новий Закон поклав на банки додаткові зобов'язання щодо забезпечення гарантування вкладів фізичних осіб:

1. Банк зобов'язаний подавати до Фонду балансові звіти, аудиторські висновки, регулярну звітність щодо залучених ним вкладів та сплати зборів до Фонду.

2. Закон встановив жорсткіші правила для інформування вкладників про гарантування вкладів фізичних осіб. Банки зобов'язані розміщувати у всіх приміщеннях банку, де вкладникам надаються банківські послуги, а також на власній сторінці в мережі Інтернет таку інформацію про систему гарантування відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду № 10 від 23.07.2012 .

3. Фонд має право здійснювати перевірку банку щодо контролю за виконанням ним зобов'язань у зв'язку з участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд має право проводити планову перевірку не частіше ніж раз на рік та повинен повідомити про це банк не пізніше ніж за 10 днів до перевірки.

Варто зазначити, що Закон зобов'язує банки розкривати інформацію, яка становить банківську таємницю, при цьому документ не встановлює жорстких вимог для Фонду щодо подальшого нерозкриття такої інформації його співробітниками. Тому за відсутності належного регулювання та недобросовісних дій з боку співробітників Фонду інформація, що становить банківську таємницю або конфіденційну інформацію, може бути доступна зацікавленим особам .

Новый закон обяжет банкиров молчать

Предупреждать клиентов про око Росфинмониторинга банкам запретил новый закон, вернее, поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки были приняты Госдумой 7 июля и одобренный Советом Федерации 14 июля этого года. О том, что президент закон подписал, информирует пресс-служба Кремля.

Новый закон разработан с учетом рекомендаций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Он направлен на обеспечение соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, если это не противоречит законодательству государства их местонахождения. Но основные изменения коснуться работы российских банков внутри страны — и сильно осложнят общение банка с клиентами.

Закон предусматривает, в частности, запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов. «Федеральный закон № 115-ФЗ ранее не содержал такого запрета», — сообщил BFM.ru руководитель налоговой практики юридической фирмы «Левант и партнеры» Валерий Нарежный. Согласно пункту 1 статьи 6 этого закона при разовом движении средств клиента свыше 600 тысяч рублей банк обязан уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) — Росфинмониторинг. При этом не имеет значения, какая будет совершена операция — единовременный взнос денег на счет (в том числе во вклад), снятие денег или их перевод в другой банк. Раньше, когда клиент приносил в банк большую сумму, операционисты могли его предупредить о том, что банк обязан уведомить Росфинмониторгинг. Чтобы избежать общения с этой структурой сотрудники банка могли посоветовать разбить сумму на несколько частей: либо завести пару вкладов, либо сегодня зачислить одну часть денег на счет, а завтра — оставшуюся сумму. Теперь тех клиентов, кто не знает тонкостей закона «О противодействии. » информировать будет некому.

Банки всегда неохотно комментируют сам закон «О противодействии. » и изменения в него. «Связываться с Росфинмониторингом ни у кого из кредитных организаций особого желания нет. Обо всех движениях средств клиентов свыше 600 тысяч рублей мы туда сообщаем уже около десять лет. Но вкладчиков, особенно тех, кто далек от финансов, жалко. Потому что сейчас сумма вклада, компенсируемая полностью из средства Фонда страхования вкладов при отзыве лицензии банка, равна 700 тысячам, и народ пошел заводить длительные вклады на крупные суммы — по ним ставки банально выше», — говорит BFM.ru на условиях анонимности директор розничного департамента крупного банка. При этом он привел пример того, что может получить клиент после подписания поправок: человек откроет вклад на сумму более 600 тысяч рублей, банк сообщит о нем в Росфинмониторинг, и через какое-то время из Росфинмониторинга человеку придет на дом уведомление следующего содержания «ФСФМ просит Вас отчитаться об источнике получения средств, помещенных Вами во вклад».

«Сама ситуация, когда тебе приходит такая бумага — не из приятных. Понятно, что у вкладчика в нашей стране действует презумпция невиновности, и никто, ни Росфинмониторинг, ни налоговые органы не вправе принимать никаких мер по изъятию денежных средств, если человек отмолчится и на запрос не станет отвечать. Но кто знает, не запишет ли после такого молчания Росфинмониторинг клиента банка в потенциальные террористы или в спонсоры террориста», — продолжает банкир. Поэтому, по его словам, лучше не играть с огнем и заводить вклады меньше 600 тысяч рублей. А уже если очень надо завести вклад на большую сумму, то всегда надо иметь под рукой оправдательные документы, например, о том, что вы закрыли вклад в другом банке, или что деньги вам достались в наследство.

Также поправки в закон указывают, что особое внимание предполагается уделять деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации FATF.

FATF в своем «черном списке» делит страны на три категории, говорит Валерий Нарежный. Первая — это страны, в которых существуют благоприятные условия для отмывания преступных средств и финансирования терроризма. Сюда входит, в частности, Иран. Вторая группа — страны, в национальных правовых системах которых есть существенные пробелы в законодательстве, позволяющие отмывать преступные доходы. Это Ангола, Эквадор, КНДР, Эфиопия. Наконец, к третьей группе стран относятся государства, выразившие намерение следовать рекомендациям FATF и предпринимающие определенные усилия, но не в полной мере устранившие пробелы в своем законодательстве. Сюда входит достаточно большая группа стран: Греция, Турция, Сирия. Из стран СНГ тут представлены Азербайджан, Туркмения, Украина. «Надо понимать, что это уже не «черный список», а скорее, технический инструмент напоминания данным государствам, чтобы они были более мобильны в исполнении рекомендаций», — отмечает Валерий Нарежный.

Ряд норм касается и юридических лиц, и предпринимателей, работающих без образования юрлица — ведь все предприятия имеют счета в банках. Так, для нарушителей сроков информирования Росфинмониторинга за несоблюдение сроков заявления о постановке на учет в уполномоченном органе грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. «Например, в ФСФМ подлежат регистрации стимулирующие лотереи, проводимые производителями и продавцами товаров и услуг. Норма об ответственности за нарушение сроков — как раз для них», — считает Валений Нарежный.

За непредоставление информации о движении средств клиентов по новому закону будут жестче наказываться и сами банки. Конкретный специалист по контролю за движением средств клиентов — комплайс-контролер, который не поставил ФСФМ в известность о подозрительной сделке, будет наказываться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Также его могут отстранить от работы (дисквалифицировать) на срок от 1 года до 3 лет. За ошибки своего сотрудника сам банк оштрафуют на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. В особо выдающихся случаях ФСФМ может инициировать административное приостановление деятельности банка на срок до 90 суток. «За 90 суток, когда банк не работает, из него сбежит любой, даже самый лояльный клиент, потому что даже небольшое предприятие, проводящие платежи хотя бы раз в неделю (а большинство компаний их проводит каждый день), не может жить с замороженным счетом три месяца. Именно поэтому банки не перечат Росфинмониторгингу — комплайс –контролеры каждый день отсылают в ФСФМ море документации — как в электронном, так и в бумажном виде. А что там с этой массой документов делают сотрудники ФСФМ — никому не ведомо», — сообщил анонимный банкир.

Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Обязанности банков информировать налоговые органы о личных счетах и вкладах (по Федеральному закону № 134-ФЗ от 28 июня 2013 года)

Светлана Гаврилова

Эксперт-юрист

С 01 июля 2015 г. в статью 86 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) вносятся существенные изменения, которыми уточняются обязанности банков по информированию налоговых органов об открытии и закрытии счетов (вкладов, депозитов) в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц.

Рассмотрим вносимые изменения в сравнении с действующей редакцией.

Прежде всего, изменения претерпели положения п. 1 ст. 86 НК РФ.

Так, согласно действующей редакции п. 1 ст. 86 НК РФ банки обязаны   сообщать в налоговый орган о различных операциях (открытие/закрытие, изменение реквизитов) со счетами организации и индивидуального предпринимателя, а также о различных операциях (возможность использования, изменение реквизитов) в отношении электронных средств платежа организации и индивидуального предпринимателя.

Новая редакция п. 1 ст. 86 НК РФ расширяет обязанности банка.

Во – первых, законодатель возлагает на банки дополнительную обязанность сообщать в налоговый орган о различных операциях со вкладами (депозитами), а не только не только со счетами и электронными средствами платежа. Во – вторых, у банков возникает обязанность по уведомлению налогового органа в отношении дополнительной категории налогоплательщиков – физических лиц.

Информация будет сообщаться в налоговый орган по месту нахождения банка. Передача сообщения будет производиться в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события. Собственно формы и форматы сообщений банка налоговому органу будут предложены ФНС России.

В отношении корпоративных электронных средств платежа для переводов электронных денежных средств обязанности банков не претерпели изменения.

Изменения коснулись и положений п. 2 ст. 86 НК РФ, который регулирует выдачу банками налоговым органам установленных справок.

Согласно действующей редакции п. 2 ст. 86 НК РФ банки обязаны выдавать налоговым органам следующие справки:

- о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке;

- об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах);

- выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам);

- выписки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств.

Такие справки выдаются в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Согласно действующей редакции в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей такие справки могут быть запрошены налоговыми органами в случаях:

- проведения мероприятий налогового контроля

- в случаях вынесения решения о взыскании налога,

- принятия решений о приостановлении операций по счетам,

- приостановлении переводов электронных денежных средств или об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств.

Новая редакция п. 2 ст. 86 НК РФ расширяет перечень оснований.

С 01.07.2015 к перечисленным случаям добавляется право истребовать у организаций и индивидуальных предпринимателей документы (информацию) в соответствии со ст. 93.1 НК РФ. В свою очередь в рамках ст. 93.1 НК РФ налоговый орган вправе истребовать необходимые документы (информацию) в ходе, так называемой, встречной проверки, в ходе проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, а также вне рамок проведения налоговых проверок.

В отношении физического лица согласно действующей редакции данные справки могут быть получены только на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

С 01.07.2015 в отношении физического лица данные справки могут быть запрошены:

- в случаях проведения налоговых проверок. Для истребования справки потребуется согласие руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России;

- в случаях истребования документов (информации) в соответствии с положениями п.1 ст.93.1 НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 93 НК РФ документы (информация) могут истребоваться как в ходе проведения налоговой проверки. так и при рассмотрении материалов налоговой проверки на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля .

Следовательно, основным существенным нововведением является то, что со вступлением в силу поправок в ст. 86 НК РФ для банков установлена обязанность информировать налоговые органы о наличии счетов, вкладов (депозитов) физических лиц – простых граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами.

Также налоговые органы расширяют полномочия по истребованию информации о счетах, вкладах (депозитах) организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

***

Для уяснения вопроса, о каких же счетах банк будет информировать налоговые органы, следует принять во внимание и поправки, внесенные в ст. 11 НК РФ в части определения понятия «счет» для целей налогового контроля.

С 1 января 2015 г.понятие «счет» включает в себя расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета.

До указанной даты понятие «счет» включало в себя также расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета, и далее имелось дополнение – на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.

Как видно из данного определения понятия «счет» физические лица, не имеющие статус нотариуса или адвоката, в перечне лиц не названы, а значит, ранее они выпадали из сферы контроля налоговых органов.

В редакции ст. 11 НК РФ, действующей с 1 января 2015 г. перечень лиц, в отношении которых открывается счет, вообще отсутствует. В совокупности с изменениями, вносимыми в ст. 86 НК РФ, это может означать лишь то, что в сфере контроля налоговых органов теперь будет находиться движение по счетам всех категорий налогоплательщиков, включая и физических лиц.

©Материал подготовлен Гавриловой С. В. Экспертом-юристом Компании «РосКо»

Украинцев лишили гарантий на возврат депозитов – эксперт

Новый закон о вкладах не предусматривает больше гарантированного возврата вкладчику депозита размером до 150 тыс гривен

Новый закон "О системе гарантирования вкладов физлиц" не предусматривает больше гарантированного возврата вкладчику депозита размером до 150 тыс грн.

Об этом на сегодняшнем заседании Верховной Рады заявил член парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржевитин. передают "Комментарии ".

По его словам, до принятия закона эту сумму выплачивал Фонд гарантирования вкладов физлиц. Теперь же Фонд сам будет решать, какую сумму он выплатит вкладчику.

Аржевитин считает, что в дальнейшем Фонд может применить практику выплаты минимальных размеров компенсации вкладчиков, учитывая, что его активы на сегодняшний день составляют 5 млрд гривен.

Напомним, 20 марта Президент Виктор Янукович подписал закон №4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Документ передал Фонду гарантирования вкладов физических лиц право вводить временную администрацию и ликвидировать банки.

Интервью: Павел Медведев о безотзывных вкладах

В ближайшее Госдума рассмотрит законопроект, вводящий в российских банках безотзывные вклады (прим. Средства.РУ: Планируется, что новую редакцию законопроекта комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам рассмотрит на заседании 23 марта этого года ). Если закон о безотзывных вкладах будет принят, то, по мнению ряда экспертов, держать деньги в банках станет невыгодно для всех вкладчиков. Но, как сообщил зампред банковского комитета Думы Павел Медведев, комитет принимать закон не рекомендовал.

– Какие у банковского комитета были претензии к закону о безотзывных вкладах?

– Разные. Некоторые технические, но есть и принципиальные.

– С чем именно вы не согласны?

– Этот закон мне кажется парадоксальным.

В спокойной обстановке на рынке он не нужен: вкладчик доверяет деньги банку и не тревожится о том, что тот может в любое время лопнуть, не пытается забрать деньги досрочно. А в тревожной ситуации реализовать этот закон невозможно.

К тому же, по моему убеждению, все-таки должны существовать возможности отзыва вклада по уважительной причине, например из-за болезни или смерти близких. В США в таких случаях банки выдают деньги даже с обещанными процентами, пропорциональными времени, в течение которого эти деньги пролежали на депозите.

– В законопроекте предусмотрена такая возможность?

– Нет. Скептики сказали, что будет достаточно трудно описать все возможные случаи, когда нужно будет возвращать безотзывный вклад. Аналогичный закон США содержит обширный список причин, по которым человек может отозвать свой вклад. Мне запомнился такой: если слились два банка, в которых у клиента есть вклады, которые в сумме больше страхуемых в США $100 тыс. то вкладчик имеет право забрать весь вклад, и банк обязан выплатить ему проценты, которые набежали на одну часть суммы и на другую.

– Сейчас наметилась общая тенденция снижения процентных ставок по депозитам. С введением закона банки получат возможность стимулировать клиентов вкладывать деньги в безотзывные вклады, устанавливая по ним высокие процентные ставки. Будут ли они это делать?

– Я не уверен, что все банки пойдут на повышение ставок. Тем более что сильно простимулировать процесс повышением ставки банки и не смогут: ЦБ вплоть до 1 января 2007 года будет пресекать завышенные ставки. По-видимому, будет внесена поправка, которая сохранит это право ЦБ и в дальнейшем.

– Будут ли безотзывные вклады застрахованы в системе страхования вкладов на особых условиях? Возможно, это могло бы укрепить доверие вкладчиков.

– Ничего особенного не предусмотрено. Этого не хотят авторы. Было предложение сделать безотзывными вклады, не превышающие 100 тыс. рублей, чтобы они были на 100% застрахованы, но на это возразил представитель ЦБ, сказав, что таким образом закон получится совсем бессмысленным. Если вклад до 100 тыс. рублей, человек и так не стремится быстро забрать деньги из банка, потому что он уверен, что ему их вернут. Какой смысл вводить такие же безотзывные вклады?

– Готовы ли россияне к безотзывным вкладам? Верят ли они в стабильность банковской системы?

– Что бы ни говорили, люди верят в стабильность.

Наш народ поразительно добродушный.

Сейчас в банковской системе началась стабилизация, и люди это почувствовали. Узнали, что есть система страхования вкладов, и доверие тут же увеличилось. В прошлом году объем вкладов вырос почти в полтора раза. По-моему, введение безотзывных вкладов означает запереть доверие граждан на ключ.

– Как сами банки воспринимают идею о безотзывных вкладах?

– Банкиры расколоты. Нет единого мнения. Большинство банкиров, как мне представляется, относятся к новому закону глубоко безразлично. И это понятно: закон их не обязывает вводить этот тип вкладов. Есть меньшинство, которое выступает «за», но есть и те, кто против. Ассоциация российских банков поддерживает безотзывные вклады, но это не значит, что все ее члены придерживаются такого же мнения.

Те, кто против, рассуждают примерно как я и полагают, что это морально проигрышный закон.

Если он будет принят, в газетах тут же появятся настораживающие заголовки, сводящиеся к тому, что в очередной раз банкиры решили ограбить народ. Уверен, что климат доверия будет подорван.

– Если законопроект будет принят, банки смогут в экстренных случаях принимать решение о досрочной выдаче безотзывных вкладов?

– Такая норма была предусмотрена в предыдущем варианте закона. Но против этого выступило главное правовое управление президента. Возражение основывалось на том, что эта норма вводит произвол: банк по закону получит право решать, кому выдавать, а кому не выдавать деньги. Это звучит нелепо.

– То есть банки не будут выдавать деньги даже в экстремальных случаях?

– Банку выгодно отдать деньги в таких случаях. Когда банк ведет себя по-человечески, он завоевывает доверие и уважение клиентов. Уверен, что после своего выздоровления человек, отозвавший свой вклад, вернется в этот же банк.

А если банк не выдаст, человек сильно обидится и расскажет об этом соседям. И если у соседей лежат деньги в том же банке, они наверняка побегут снимать свои вклады. При возникновении «штучных» проблем банкам выгоднее вернуть деньги. В таком случае закон и вовсе не нужен.

– На принятии нового закона больше всего настаивали банки, которым не хотелось повторения кризисной ситуации лета 2004 года, когда вкладчики массово снимали деньги с депозитов. В таких экстремальных случаях закон сможет защитить банки?

– Если возникнет массовая паника, то закон не спасет.

Средестатистический гражданин не читает ни законов, ни тем более договоров. Он придет в банк требовать свои деньги, а ему скажут, что в договоре написано, что он не может забрать деньги до истечения срока вклада. Что будет делать вкладчик? В панике большинство граждан будут настаивать на выдаче средств.

Когда граждане пришли бить стекла в Содбизнесбанк, им наивно объясняли, что они делают это зря, ссылаясь на закон «О банках и банковской деятельности», в котором говорится, что если у банка отозвана лицензия, то он не имеет права вернуть деньги, потому что не имеет права совершать банковские операции. Но граждане же не пошли читать закон, они продолжали бить стекла! Ровно в такой же степени договор может (точнее, не сможет) остановить человека. А если появится перед банком толпа, то это самое страшное для кредитной организации.

Во время банковского кризиса 2004 года один банкир пытался сдерживать отток срочных вкладов. Перед банком тут же образовалась толпа, но банкир не сдавался, не отдавал денег, ссылаясь на то, что якобы по договору деньги он может отдать только после истечения оговоренного срока. Толпу у банка увидели юридические лица и моментально отозвали свои деньги. Так банк потерял в разы больше, чем от физических лиц. Отсюда мораль: банку надо было скорее отдавать деньги.

– В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с помощью безотзывных вкладов банки смогут более эффективно планировать свою инвестиционную и кредитную политику. Так ли это?

– В этой идее заключена некоторая путаница: авторы законопроекта смешивают цель и средство ее достижения. Целью является определенность в длине пассивов, источником которых являются вклады населения, а средством может быть только повышение доверия вкладчиков к банкам.

Валерий Зубов (член комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам), отстаивая закон, возражал мне таким образом: банкиры умные, поэтому мы им должны дать дополнительный инструмент. Захотят — воспользуются, не захотят — не воспользуются. Но я считаю, что это плохая логика. Банкиров много, и большинство из них умные, но найдется хотя бы один глупый. И он может воспользоваться законом и создаст очередь перед своим пусть даже совсем небольшим банком. Но таким образом этот глупый банкир потрясет всю банковскую систему! Он ведь правда будет думать, что это безотзывные вклады, как написано в законе. Содбизнесбанк — ничтожнейший банк по размеру, масштабу и по операциям, которые он совершал, но ведь скандал, связанный с ним, потряс всю Россию.

В английском языке есть такое выражение foolproof. На русский перводится грубо — «защищенный от дурака», «дуракоустройчивый». Мне бы не хотелось создавать такие недуракоустойчивые законы, как этот.

Авторы законопроекта о безотзывных вкладах — члены банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков, Виктор Зубов и другие. По мнению авторов, введение вкладов, которые клиент не сможет забрать из банка раньше установленного в договоре срока, позволит предотвратить массовый отзыв средств из банков и снижение ликвидности кредитных организаций, который наблюдался во время кризиса летом 2004 года.

Предполагается, что, заключив с банком договор о размещении безотзывного вклада, вкладчик не сможет забрать свои средства раньше установленного в договоре срока. В результате банки смогут планировать размещение привлеченных от вкладчиков денежных средств на длительные сроки, а вкладчики получат выгодные условия размещения денежных средств. Предполагается, что процентные ставки безотзывных вкладов будут выше, чем ставки отзывных вкладов.

Предложение депутатов включает отдельный закон о безотзывных вкладах, а также поправки в Гражданский кодекс (они отменяют безусловное право вкладчика на досрочное изъятие вклада) и в закон «О банках и банковской деятельности». В последних поправках указывается на то, что кредитные организации должны специальным образом информировать вкладчиков об особенностях таких депозитов.

Еще по теме:

При подготовке публикации были использованы материалы электронного издания «Газета.Ru»

Источники:
search.ligazakon.ua, www.sravni.ru, rosco.su, www.dsnews.ua, www.sredstva.ru

Следующие записи:21 октября 2018 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения